MEIKO, KYRKSLÄTT

Meiko ödemarksmråde invid den stora sjön Meiko med sitt klara vatten ligger i Kvarnby i norra Kyrkslätt. Det är en del av det Natura 2000-område, som ligger i Kyrkslätts och Sjundeå kommuner och har en total areal av inemot 2000 hektar. En stor del av områdets stränder, lundar och gamla skogar är fridlysta eller skyddsområde.

Naturen är mångsidig med gammelskog och frodiga lundar. På många ställen ligger urberget i dagen, och i dälderna finns små myrar. Områdets fågelarter representeras bland annat av berguv, järpe och nattskärra.

Den sovjetiska marinbasen, som upprättades i Porkalaområdet under åren 1944-1956 hade sin norra gräns i detta skogsområde. Innanför basen uppfördes omfattande befästningsverk 1944-1956. Två armerade kanonbunkrar och de omgivande löpgravarna har skyltats, men skog döljer tiotals löpgravar, bunkrar och rester av gränsanläggningar. Rör dig försiktigt i terrängen!

Adress: Meiko, 02400 Kyrkslätt

Besök vår webbsida